Algemene Voorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden.
Om onszelf, maar vooral om jou te beschermen wanneer je een LiLBHair of andere producten bij ons aankoopt, hebben ook wij een aantal algemene voorwaarden opgesteld.

De Besloten Vennootschap AnnaBiz met maatschappelijke zetel te Grote Leiestraat 79 – 8570 Anzegem, handelend onder de naam LiLBHair en vertegenwoordigd door Ann Van Gent.
Ondernemingsnummer 1007.522.964

Hierna “LiLBHair” genoemd (ook “wij” en “ons”).

Vestigings- & bezoekadres: Kouterstraat 34 – 9240 Zele
Telefoonnummers: 0470 79 63 65
E-mail: info@lilbhair.be
Website: www.lilbhair.be
Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9u30 – 12u en van 13u30 – 18u en op afspraak.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van LiLBHair en elke met ons gesloten overeenkomst, ongeacht de benaming of de wijze waarop de overeenkomst werd gesloten.
 2. Onze voorwaarden zijn ook gekend en ondersteund door de medewerkers van LiLBHair, onze erkende LiLBHair kappers en alle eventuele derde partijen die betrokken zijn bij het vervaardigen, stylen en onderhouden van jouw LiLBHair haaraanvulling.
 3. Mochten er toch onduidelijkheden bestaan omtrent de uitleg van 1 of meerdere bepalingen of er doet zich een situatie voor die niet letterlijk in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zal deze situatie worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 1. Alle offertes en aanbiedingen van LiLBHair zijn vrijblijvend en worden nauwkeurig opgesteld op basis van de door jou verstrekte gegevens. De voorgestelde prijzen zijn gedurende 30 kalenderdagen geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Als de offerte een samengestelde prijs omvat, is LiLBHair niet gebonden om een gedeelte van de opdracht uit te voeren aan de opgegeven deelprijs. De opgegeven prijzen zijn ook niet automatisch geldig voor toekomstige aanvragen of orders.
 3. Een aanbieding vervalt indien producten waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. In dat geval zal LilHBair er alles aan doen om een vergelijkbaar product van evenwaardige kwaliteit aan te bieden.
 4. Alle afbeeldingen, tekeningen, modellen, maten of andere gegevens geven tijdens het offertestadium zo nauwkeurig mogelijk de opties weer, maar dienen enkel als aanduiding. Te leveren producten kunnen licht afwijken van monsters, modellen of voorbeelden. Dit geldt ook voor vermeldingen in catalogi, brochures en dergelijke.
 5. Elke aanbieding is zo nauwkeurig mogelijk omschreven en bevat een gedetailleerd overzicht van de elementen die nodig zijn om een eventueel order correct uit te voeren. Enkel bij ondertekening van de bestelbon, geef jij als klant je akkoord voor de uitvoering van de opdracht onder de omschreven voorwaarden.
 6. Mocht er ondanks onze goede zorgen een kennelijke vergissing in onze offerte sluipen, dan kan LiLBhair niet aan die offerte worden gehouden.
 1. Onze prijzen zijn steeds uitgedrukt in Euro en inclusief BTW. Eventueel bijkomende kosten, zoals leverings- en betalingskosten of administratieve kosten, worden steeds duidelijk vermeld in het aanbod.
 2. Als de prijs verhoogt door redenen buiten onze wil om, door vb verhoging van invoerrechten of verhoging van grondstofprijzen, dan zal dit aan jou worden doorgerekend.
  Vindt deze verhoging plaats binnen de 3 maand na het sluiten van de overeenkomst, dan heb je het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit kan door een aangetekend schrijven te versturen binnen de 3 werkdagen na de aankondiging van de prijsverhoging.
  Dit recht vervalt indien de prijsverhoging een gevolg is van maatregelen die opgelegd zijn door de overheid, zoals aanpassing van BTW-tarieven.
 1. Bij ondertekening van de overeenkomst, zal LiLHBair 50% van het eindtotaal vragen als voorschot op de te maken kosten. Van dit percentage kan worden afgeweken indien dit nadrukkelijk werd besproken.
 2. Het saldo (50% van het eindtotaal) dient dan te worden vereffend bij aflevering.
 3. Kan je niet betalen binnen de 5 dagen na aflevering, dan zijn wij helaas genoodzaakt stappen te ondernemen. In dat geval geeft LiLBhair de vordering uit handen, zoals voorzien in de wet. Daardoor zal je naast het verschuldigde bedrag aan LiLBhair ook de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten ten laste worden gelegd.
 1. Na het sluiten van de overeenkomst heb je nog 5 werkdagen de tijd om van je aankoop af te zien. In dat geval storten wij jouw voorschot terug.
 2. Je kan in diezelfde 5 werkdagen ook nog eventuele veranderingen kosteloos doorgeven. Na deze periode zullen de kosten voor aanpassingen worden doorgerekend. Hou er rekening mee dat aanpassingen de levertermijn kunnen verlengen.
 3. Annuleer je tussen de 5 en 15 werkdagen na de ondertekening van je overeenkomst, dan rekenen wij onze reeds gemaakte kosten aan je door.
 4. LiLBHair is bevoegd producten te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, als deze aanpassingen kaderen binnen wettelijke voorschriften of als het gaat om wijzigingen die een verbetering betekenen.
 1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven in de overeenkomst en gaat in zodra de overeenkomst is gesloten en het afgesproken voorschot werd ontvangen.
 2. Mocht er, ondanks zorgvuldige planning toch van deze levertermijn worden afgeweken, dan stellen wij alles in het werk om jou te bedienen. Eventueel voorzien wij in dat geval een vervangproduct.
 1. Leveringen van nieuwe LiLBHair haaraanvullingen gebeuren steeds door een erkende LiLBHair kapper die de details van het haarwerk afstemt op dat van jou.
 2. Indien de overeengekomen aflevering niet kan plaatsvinden door omstandigheden van jouw kant, anders dan overmacht, zullen wij de beschikbare zaken voor je bewaren. In dat geval wordt je LiLBhair wel beschouwd als geleverd en begint de garantieperiode te lopen.
 3. Het niet afnemen van bestelde haarwerken leidt nooit tot het vervallen van de plicht tot betaling.
 1. Wij garanderen kwalitatieve materialen en een degelijke constructie van je LiLBhair haaraanvulling en dit gedurende 3 maanden na aflevering. Heb je gegronde redenen om beroep te doen op de garantie, dan stellen wij alles in het werk om jou van een vervangproduct te voorzien, mits inachtname van de daarvoor gebruikelijke levertijden .
 2. Bij het afsluiten van de overeenkomst en bij levering van je LiLBhair, geven wij ook alle nodige instructies mee voor het dagelijkse en periodieke onderhoud van je nieuwe haarwerk. De garantie vervalt als blijkt dat je het product niet gebruikt en onderhoudt volgens deze voorschriften, tenzij er kan worden aangetoond dat het gebrek geen verband houdt met het gebruik of behandeling.
 1. Wij onderwerpen al onze producten aan een nauwkeurige ingangscontrole, zowel de nieuwe als de door derden herstelde haarwerken. De opgeleide LiLBHair-kapper zal die inspectie ook samen met jou doornemen vooraleer over te gaan tot het aanpassen van de LiLBHair aan jouw haarstijl. Jij zal als klant de tijd krijgen om het haarwerk te controleren en te tekenen voor goedkeuring.
 2. Een LiLBHair is handwerk. Kleine afwijkingen in kleur, haardichtheid of model kunnen dus voorkomen. Dit zijn echter afwijkingen van ondergeschikt belang die geen aanleiding kunnen geven tot niet-acceptatie.
 3. Onzichtbare gebreken, die je niet bij de eerste inspectie had kunnen zien, meld je wel onmiddellijk wanneer ze zich voordoen aan jouw LiLBHair-kapper. Deze zal dan de nodige stappen ondernemen om dit gebrek te verhelpen. Als de klacht als gegrond wordt bevonden, zal LiLBHair de haarwerken herstellen of vervangen met inachtneming van de daarvoor geldende levertermijnen.
 1. Onder overmacht worden de omstandigheden verstaan die zich buiten de wil van LiLBHair voordoen en die ons tijdelijk of blijvend verhinderen om de aangegane overeenkomst na te komen. Wij brengen je natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte van de gevolgen voor jouw opdracht.
 2. Tijdens de periode van overmacht zijn wij helaas genoodzaakt om al onze verplichtingen die we als gevolg van de overmacht niet kunnen nakomen, op te schorten. Wij zullen alles in het werk stellen om zoveel mogelijk voor jou te doen.
 1. LiLBHair werkt enkel met kwalitatieve producten en grondig gescreende en/of opgeleide partners. Mocht er toch iets misgaan, dan is LiLBhair maximum aansprakelijk voor de waarde van dat gedeelte van het order dat schade zich voordoet.
 2. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade aan jouw eigendommen of aan die van derden als gevolg van verkeerde en of volledige info die je ons verstrekt tijdens de voorbereidingen en vastgelegd in de verkoopovereenkomst.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet, grove nalatigheid van onze kant of handelen in strijd met hetgeen je op grond van behoorlijk vakmanschap van ons mag verwachten.
 1. Op onze overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van LiLBHair is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Alle partijen zullen slechts een beroep doen op de rechter als zij zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg op te lossen.

Ingrid toont je met plezier hoe je je haartopper in enkele clicks op en af kan zetten